top of page

Våre løfter

LØFTE 1

Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

FNs bærekraftsmål beskriver bærekraftig utvikling i tre dimensjoner: Miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. Dette gjelder også for matregionen Trøndelag.


Miljø: Vi må forvalte naturens ressurser slik at vi møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Det er vår oppgave å ta vare på land og hav slik at det kan høstes og dyrkes videre. Vi må ivareta god dyrevelferd og ansvarlig forvaltning av naturen med tanke på både fortid og framtid.


Økonomi: I matregionen skal vi ha en bærekraftig økonomisk utvikling. Det vil si bedrifter som vokser og er lønnsomme uten å påvirke miljø og klima negativt.


Sosialt: Matregionen Trøndelag skal være preget av tillit, tilhørighet, mangfold og likestilling med gode arbeidsforhold og -vilkår for de som jobber i den.

LØFTE 2

Jobbe helhetlig med matsystem

I løfte 1 ser vi til at hver enkelt del av matregionen er ivaretatt. I løfte 2 sørger vi for at de ulike delene spiller godt sammen. Et matsystem omhandler hele verdisirkelen for mat, fra produksjon til bearbeiding, distribusjon, handel, konsum og bruk av restråstoff. Den samiske matkulturen gir gode eksempler på en helhetlig tilnærming til ressursgrunnlaget. Vi vil samhandle og bruke kunnskap for å sikre bærekraftige matsystem.

LØFTE 3

Trygge matsikkerheten

God matsikkerhet betyr at alle mennesker, til enhver tid, har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat som dekker deres ernæringsmessige behov og preferanser slik at de kan leve et aktivt og godt liv. Dette innebærer også hygienisk tilberedning og oppbevaring at matvarer.


Ut fra et beredskapshensyn bør vi produsere så mye som mulig av maten vi trenger. Dette kan være krevende på grunn av vår korte vekstsesong og kalde klima. Tilstrekkelig kunnskap og ressurser er nødvendig for å sikre bærekraftig matproduksjon for både volum og nisjeproduksjon.

LØFTE 4

Sikre rekruttering og kunnskap

For å beholde og styrke matregionen, er det behov for rekruttering i alle deler av matsystemet. De beste hodene må være på riktig plass og sikre bærekraftig utvikling i forvaltning, produksjon, foredling, forskning, rådgiving og bruk av trøndersk mat og drikke.


For å sikre god og riktig rekruttering, må kunnskapen om matsystem starte i tidlig alder. Vi må trigge nysgjerrigheten til hvordan alle kan bidra inn i en bærekraftig matregion, og formidle stolthet til faget. Vi må ta vare på historisk kunnskap og sikre ny, og se hvordan vi alle kan bidra inn i verdisirkelen.

LØFTE 5

Dyrke mangfold og særpreg

Trøndelag har en unik variasjon fra hav og kyst, fjell og fjord til daler og slakt terreng. Vi skal bruke forutsetningene som naturen har gitt oss, og utnytte variasjoner i stedegenhet og sesong slik at vi får den beste kvaliteten og særpreget som kjennetegner Trøndelag. Den samiske matkulturen er forbilder i dette arbeidet. Fra råvarer til ferdig produkt skal vi både få fram og bruke det beste av de trønderske ressursene, med kunnskap fra fortid og nåtid. Vi søker stadig innovasjon og utvikling av produsenter og produkter med mangfold og særpreg.

LØFTE 6

Fremme matkultur og matidentitet

Trøndersk mat og drikke er identitet og kultur. Det sier noe om hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Vår matkultur er vår felles måte å tenke, kommunisere og handle på når det gjelder mat og måltider. Den omfatter både råvarer, tilberedningsmetoder og matretter, men også den sosiale sammenhengen hvor maten spises og drikkes.


Den trønderske matkulturen er i stadig endring og gjenspeiler samfunnet vi er en del av. Ved å sette søkelyset på matkultur, kan vi få en sterkere bevissthet om hva, hvordan og hvorfor vi spiser og drikker som vi gjør. Noe som igjen vil være med å forme hvordan vi utvikler vår matkultur videre.


I Trøndelag bor og jobber mennesker fra hele verden. Den sørsamiske matkulturen har en spesiell rolle i vårt område. Mat og måltid kan være gode verktøy for å skape trygge lokalsamfunn, samhandling, inkludering og lokal verdiskaping. Vi vil styrke og utvikle den trønderske matkulturen i takt med tida vi lever i.

LØFTE 7

Skape måltidsglede i hele livsløpet

Måltidet er mer enn mat. Det å samles rundt et måltid har betydning for både psykisk og fysisk helse. I et måltid kan man få læring og kjenne fellesskap i alle deler av livet. Det er en felles sosial og kulturell arena hvor man kan mestre, utforske og forstå både egen og andres kultur og identitet.


Et felles samlingspunkt rundt maten virker inkluderende, og kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Ernæringsmessig likhet gir også likt utgangspunkt for helse, deltagelse og utvikling i hele livsløpet. Måltidsglede er en stor del av folkehelsearbeidet. Et sosialt fellesskap rundt matlaging og måltid bidrar til å fremme samarbeid, forståelse, omsorg og respekt for både hverandre og naturens ressurser. Dette vil øke bevisstgjøringen om hvordan vi i fremtiden kan skape et helhetlig, bærekraftig måltid.

LØFTE 8

Bruke mat og drikke som attraksjon

Våre produsenter og spisesteder er utstillingsvindu for matregionen Trøndelag på lik linje med matmarked og festivaler. Produsentene skaffer de beste råvarene og produktene. De som bringer det til sluttbrukeren er bevisst på at råvarene fra Trøndelag er eksklusive også internasjonalt. Mat og drikke spiller en stor rolle i fortellingen om vår historie, nåtid og framtid. Gjennom formidling, historiefortelling og aktive inntrykk vil vi skape matopplevelser til besøkende og fastboende til hverdag og høytid.

bottom of page