top of page

INFORMASJON OM NYTT TRØNDERSK MATMANIFEST

Trøndersk Matmanifest ble første gang laget i 2011, og var det første av sitt slag i verden. Det har fungert som et felles utgangspunkt i arbeidet for matregionen, og har gjort at ulike aktører har blitt omforent og ser i samme retning. Nå ser vi at Trøndelag har nådd mange av målene i Trøndersk Matmanifest og er klare for en ny fase i arbeidet. Hvordan rigger vi oss videre for en styrket mat- og drikkeregion? Ei arbeidsgruppe har derfor satt i gang en revidering av Trøndersk Matmanifest, og ønsker alle velkomne til å delta i diskusjonen.

FORMÅL MED ARBEIDET

Arbeidsgruppa har tenkt at et nytt Trøndersk Matmanifest skal ikke innebære store endringer av innholdet, men vi må gjøre det enklere å jobbe med det konkret og synliggjøre arbeidet utad. Det må bli et aktivt verktøy og brukes til å nå også andre mål, for eksempel vekststrategier, samfunnsoppdrag eller kommunikasjonsarbeid. Vi ønsker at Trøndersk Matmanifest skal brukes til å oppfylle FNs bærekraftsmål til den enkelte organisasjon og Trøndelag samlet.


Vi har foreslått 8 nye løfter, med noen setninger i tilknytning til hvert løfte, som beskriver mer om hva dette kan innebære. I tillegg ser vi for oss å legge dette ut digitalt med linker til ulike aktører som jobber innenfor feltet i dag, tips til ting man kan gjøre og evt skjema, framgangsmåter etc til arbeidet. Alt som kan inspirere noen til å gjøre konkrete handlinger. Dette kaller vi for en “verktøykasse” som kan brukes av de som signerer. 

TIL DISKUSJON

Et manifest er en tekst som danner grunnlag for ideologi eller felles retning. Dekker de 8 løftene det vi mener trengs for å bygge en sterk mat- og drikkeregion? Er beskrivelsen dekkende nok på hvert løfte? Forslag til innhold?


Vi vil legge ut Trøndersk Matmanifest digitalt og på hvert løfte tenker vi å legge inn informasjon og linker til hva som gjøres i Trøndelag nå, og forslag til hva du kan gjøre. Her trenger vi forslag til innhold, og navn på aktører som jobber under dette løftet, og gode eksempel på tiltak.


Vi tenker at Trøndersk Matmanifest fortsatt skal være intensjonsbasert. Akkurat som med FNs bærekraftsmål er det opp til hver enkelt å sette egne mål og vise fram hva man gjør. Men vi vil legge til rette for at alle har det de trenger for å lage egne strategier og handlingsplaner.


Hva trenger dere av verktøy for å bruke Trøndersk Matmanifest mer aktivt? Hvordan ønsker dere å jobbe med matregionen framover?

HVA SKJER?

Ei arbeidsgruppe med representanter fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Oi! Trøndersk Mat og Drikke har satt i gang arbeidet og inviterer til innspill:

 

 • Les gjennom forslag til nytt Trøndersk Matmanifest, løftene som beskrives under. Diskuter i egen organisasjon og inviter alle som er interessert til å gi innspill:

 • Fysisk workshop på Britannia Hotell i Trondheim, fredag 18. november kl 9-13 (Avslutter med lunsj kl 13).

 • Digitale innspill gis via denne linken (åpnes i nytt vindu).


Siste frist for innspill er 1. desember. Deretter vil det utarbeides en ny visuell profil, og nytt Trøndersk Matmanifest lanseres under Grüne Woche i Berlin i slutten av januar, verdens største matmesse hvor Trøndelag har egen stand i regi av Landbruks- og matdepartementet.
Vinteren/våren 2023 kan hver bedrift se hvordan de vil implementere dette i eget arbeid. Hva vil dere gjøre, og hvordan? Vi inviterer de som ønsker til å re-signere under Trøndersk Matfestival 3.-5. august 2023. 

Vi slutter oss til følgende løfter:

 1. Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

 2. Jobbe helhetlig med matsystem

 3. Trygge matsikkerheten

 4. Sikre rekruttering og kunnskap

 5. Dyrke mangfold og særpreg

 6. Fremme matkultur og matidentitet

 7. Skape måltidsglede i hele livsløpet

 8. Bruke mat og drikke som attraksjon

Trøndersk Matmanifest ble første gang utarbeidet i 2011 etter inspirasjon fra Nordisk matmanifestet.

Revidert versjon gjelder fra 15.03.2023.  

Forslag til nytt TRØNDERSK MATMANIFEST per januar 2023

Denne teksten skal erstatte den i eksisterende diplom på bildet.

Trøndersk Matmanifest skal styrke matregionen Trøndelag. Mat og drikke er et nødvendig verktøy for å utvikle en attraktiv og innovativ region. Gjennom tydelige løfter skal enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter jobbe sammen for å øke kunnskap om, stolthet til og bruken av trøndersk mat og drikke. Bærekraft ligger til grunn for alt vi gjør. 

Å slutte seg til Trøndersk Matmanifest innebærer at man erkjenner de verdier og intensjoner som beskrives, og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger. Trøndersk Matmanifest gir inspirasjon til, og er et verktøy i vårt arbeid for å nå FNs Bærekraftsmål.


Navn og signatur.

Bilde av diplom for Trøndersk Matmanifest

Løfte 1: Ta vare på natur, mennesker og dyr i matregionen

FNs bærekraftsmål beskriver bærekraftig utvikling i tre dimensjoner: Miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. Dette gjelder også for matregionen Trøndelag.


Miljø: Vi må forvalte naturens ressurser slik at vi møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Det er vår oppgave å ta vare på land og hav slik at det kan høstes og dyrkes videre. Vi må ivareta god dyrevelferd og ansvarlig forvaltning av naturen med tanke på både fortid og framtid.
 

Økonomi: I matregionen skal vi ha en bærekraftig økonomisk utvikling. Det vil si bedrifter som vokser og er lønnsomme uten å påvirke miljø og klima negativt. 
 

Sosialt: Matregionen Trøndelag skal være preget av tillit, tilhørighet, mangfold og likestilling, med gode arbeidsforhold og -vilkår for de som jobber i den.

Løfte 2: Jobbe helhetlig med matsystemene

I løfte 1 ser vi til at hver enkelt del av matregionen er ivaretatt. I løfte 2 sørger vi for at de ulike delene spiller godt sammen. Et matsystem omhandler hele verdisirkelen for mat, fra produksjon til bearbeiding, distribusjon, handel, konsum og bruk av restråstoff. Den samiske matkulturen gir gode eksempler på  en helhetlig tilnærming til ressursgrunnlaget. Vi vil samhandle og bruke kunnskap for å sikre bærekraftige matsystem.

Løfte 3: Trygge matsikkerheten

God matsikkerhet betyr at alle mennesker, til enhver tid, har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat som dekker deres ernæringsmessige behov og preferanser slik at de kan leve et aktivt og godt liv. Dette innebærer også hygienisk tilberedning og oppbevaring at matvarer. 


Ut fra et beredskapshensyn bør vi produsere så mye som mulig av maten vi trenger. Dette kan være krevende på grunn av vår korte vekstsesong og kaldt klima. Tilstrekkelig kunnskap og ressurser er nødvendig for å sikre bærekraftig matproduksjon, for både volum og nisjeproduksjon. 

Løfte 4: Sikre rekruttering og kunnskap

For å beholde og styrke matregionen, er det behov for rekruttering i alle deler av matsystemet. De beste hodene må være på riktig plass, og sikre bærekraftig utvikling i forvaltning, produksjon, foredling, forskning, rådgiving og bruk av trøndersk mat og drikke. 
 

For å sikre god og riktig rekruttering, må kunnskapen om matsystem starte i tidlig alder. Vi må trigge nysgjerrigheten til hvordan alle kan bidra inn i en bærekraftig matregion, og formidle stolthet til faget. Vi må ta vare på historisk kunnskap og sikre ny, og se hvordan vi alle kan bidra inn i verdisirkelen.

Løfte 5: Dyrke mangfold og særpreg

Trøndelag har en unik variasjon fra hav og kyst, fjell og fjord til daler og slakt terreng. Vi skal bruke forutsetningene som naturen har gitt oss, og utnytte variasjoner i stedegenhet og sesong slik at vi får den beste kvaliteten og særpreget som kjennetegner Trøndelag. Den samiske matkulturen er forbilder i dette arbeidet. Fra råvarer til ferdig produkt skal vi både få fram og bruke det beste av de trønderske ressursene, med kunnskap fra fortid og nåtid. Vi søker stadig innovasjon og utvikling av produsenter og produkter med mangfold og særpreg. 

Løfte 6: Fremme matkultur og matidentitet

Trøndersk mat og drikke er identitet og kultur. Det sier noe om hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Vår matkultur er vår felles måte å tenke, kommunisere og handle på når det gjelder mat og måltider. Den omfatter både råvarer, tilberedningsmetoder og matretter, men også den sosiale sammenhengen hvor maten spises og drikkes.


Den trønderske matkulturen er i stadig endring og gjenspeiler samfunnet vi  er en del av. Ved å sette søkelyset på matkultur, kan vi få en sterkere bevissthet om hva, hvordan og hvorfor vi spiser og drikker som vi gjør. Noe som igjen vil være med å forme hvordan vi utvikler vår matkultur videre.
 

I Trøndelag bor og jobber mennesker fra hele verden. Den sørsamiske matkulturen har en spesiell rolle i vårt område. Mat og måltid kan være gode verktøy for å skape trygge lokalsamfunn, samhandling, inkludering og lokal verdiskaping. Vi vil styrke og utvikle den trønderske matkulturen i takt med tida vi lever i. 

Løfte 8: Bruke mat og drikke som attraksjon

Våre produsenter og spisesteder er utstillingsvindu for matregionen Trøndelag på lik linje med matmarked og festivaler. Produsentene skaffer de beste råvarene og produktene, de som bringer det til sluttbrukeren er bevisst på at råvarene fra Trøndelag er eksklusive også internasjonalt. Mat og drikke spiller en stor rolle i fortellingen om vår historie, nåtid og framtid. Gjennom formidling, historiefortelling og aktive inntrykk vil vi skape matopplevelser til besøkende og fastboende til hverdag og høytid.

Les mer om løftene

Løfte 7: Skape måltidsglede i hele livsløpet

Måltidet er mer enn mat. Det å samles rundt et måltid har betydning for både psykisk og fysisk helse. I et måltid kan man få læring og kjenne fellesskap i alle deler av livet. Det er en felles sosial og kulturell arena hvor man kan mestre, utforske og forstå både egen og andres kultur og identitet.


Et felles samlingspunkt rundt maten virker inkluderende, og kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Ernæringsmessig likhet gir også likt utgangspunkt for helse, deltagelse og utvikling i hele livsløpet. Måltidsglede er en stor del av folkehelsearbeidet. Et sosialt fellesskap rundt matlaging og måltid bidrar til å fremme samarbeid, forståelse, omsorg og respekt for både hverandre og naturens ressurser. Dette vil øke bevisstgjøringen om hvordan vi i fremtiden kan skape et helhetlig, bærekraftig måltid. 

FORMÅL MED NYTT TRØNDERSK MATMANIFEST

De siste 25 årene er det jobbet målrettet med mat og drikke i Trøndelag, og i 2022 er Trondheim-Trøndelag European Region of Gastronomy. Hva ønsker vi når kalenderen sier 2023? Hvordan skal vi bruke mat og drikke til å utvikle regionen videre? 

 

Et nytt Trøndersk Matmanifest skal gjøre det enklere å jobbe konkret og synliggjøre arbeidet utad. Det må bli et aktivt verktøy og brukes til å nå også andre mål. Eksempel er en bedrift / organisasjons egne vekststrategier, samfunnsoppdrag eller kommunikasjonsarbeid. Trøndersk Matmanifest kan brukes til å oppfylle FNs bærekraftsmål til den enkelte organisasjon og Trøndelag samlet.

Vi har foreslått 8 nye løfter, med noen setninger i tilknytning til hvert løfte, som beskriver mer om hva dette kan innebære. I tillegg vil vi legge ut lenker til ulike aktører som jobber innenfor feltet i dag, tips til ting man kan gjøre, gode filmer, tekster og annet. Alt som kan inspirere noen til å gjøre konkrete handlinger. Dette kaller vi for en “verktøykasse” som kan brukes av de som signerer. 

Les mer

TIL DISKUSJON

Et manifest er en tekst som danner grunnlag for ideologi eller felles retning. Dekker de 8 løftene det vi mener trengs for å bygge en sterk mat- og drikkeregion? Er beskrivelsen dekkende nok på hvert løfte? 


Lenger ned står nytt forslag til løftene i Trøndersk Matmanifest, samt en beskrivelse av hvert løfte. I tillegg ønsker vi informasjon og linker til hva som gjøres i Trøndelag nå, og inspirasjon til konkrete tiltak. Her trenger vi forslag til innhold, og navn på aktører som jobber under dette løftet, og gode eksempel på tiltak.


Vi tenker at Trøndersk Matmanifest fortsatt skal være intensjonsbasert. Akkurat som med FNs bærekraftsmål er det opp til hver enkelt å sette egne mål og vise fram hva man gjør. Men vi vil legge til rette for at alle har det de trenger for å lage egne strategier og handlingsplaner.


Hva trenger dere av verktøy for å bruke Trøndersk Matmanifest mer aktivt? Hvordan ønsker dere å jobbe med matregionen framover?

Les mer

GI INNSPILL

 • Les gjennom forslag til nytt Trøndersk Matmanifest, løftene som beskrives under. Diskuter i egen organisasjon og inviter alle som er interessert til å gi innspill:

 • Digitale innspill gis via denne linken (åpnes i nytt vindu).


Det er fortsatt mulig å gi innspill, men et forslag er nå på vei til offentlig behandling i Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og de øvrige kommunene. Målet er at det skal være vedtatt 15. mars 2023. 

 

Eget arbeid:
Vinteren/våren 2023 kan hver bedrift se hvordan de vil implementere dette i eget arbeid. Hva vil dere gjøre, og hvordan? Sett av tid til intern prosess nå! Vi inviterer de som ønsker til å re-signere under Trøndersk Matfestival 3.-5. august 2023. 

Les mer

Forslag til nytt TRØNDERSK MATMANIFEST per oktober 2022

Trøndersk Matmanifest skal styrke mat- og drikkeregionen Trøndelag. Gjennom tydelige løfter skal enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter jobbe omforent og skape stolthet og merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur. Mat og drikke er nødvendige verktøy som skal utvikle en sterk og innovativ region.


Trøndelag som mat- og drikkeregion har disse løftene:

 1. Sikre bærekraftig forvaltning av ressursene

 2. Bygge kunnskapsbaserte, bærekraftige matsystem

 3. Trygge matsikkerheten

 4. Sikre rekruttering og kompetanse

 5. Styrke mangfold og særpreg fra hav til fjell

 6. Fremme matkultur og matidentitet

 7. Skape måltidsglede i hele livsløpet

 8. Bruke mat og drikke som attraksjon

Trøndersk Matmanifest ble første gang utarbeidet i  2011 etter inspirasjon fra Nordisk matmanifestet. Revidert versjon gjelder fra 1.1.2023.  
Å slutte seg til Trøndersk Matmanifest innebærer at man erkjenner de verdier og intensjoner som beskrives, og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger. Trøndersk Matmanifest gir inspirasjon til, og er et verktøy for å nå FNs Bærekraftsmål.


Navn og signatur.

Les mer

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med arbeidsgruppa for nytt Trøndersk Matmanifest:

Kristine Rise, Oi! Trøndersk Mat og Drikke. kristine.rise@oimat.no, tlf 90831316

Kari Mette Elden, Trondheim kommune

Odd Arne Bratland, Trøndelag fylkeskommune

Liv Gystad, Statsforvalteren i Trøndelag

bottom of page